BURSARY OFFICE

Latar Belakang

Unit Penjanaan Hasil beroperasi di aras 1 Bangunan Canselori UNIMAS Kota Samarahan.

Fungsi

Tujuan penubuhan unit ini adalah untuk mengurangkan kebergantungan UNIMAS kepada geran mengurus kerajaan dan juga untuk mengurangkan kebergantungan PTJ(pusat tanggungjawab) kepada peruntukan mengurus dalam perbelanjaan operasi Universiti. Disamping itu dapat menyemai budaya penjanaan pendapatan dan ‘value for money’ di kalangan F/I/P/B tanpa menjejaskan fungsi utama Universiti sebagai pusat kecemerlangan akademik. Penjanaan pendapatan dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti tertakluk kepada peraturan yang sedang berkuatkuasa di Universiti seperti berikut :-

  • Pelaburan
  • Pengkomersilan produk, perkhidmatan dan aset universiti yang dikenalpasti sesuai untuk dikomersialkan. Produk, perkhidmatan dan aset Universiti yang boleh dikomersilkan adalah seperti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perundingan, persidangan/bengkel/seminar/kursus/latihan, pengurusan instrumentasi dan pengurusan prasarana dan ruang.
  • Program Usahasama.
  • Aktiviti Penjanaan yang lain seperti akaun enterprise dan endowmen dan endowmen wakaf

Unit Penjanaan & Pendapatan

Penolong Bendahari
Redzuan bin Sarkawi

: +6082 58 1198

Redzuan bin Sarkawi

Penolong Bendahari

Pembantu Tadbir (Kewangan)
Puan Dayang Halimatun Sa'adiah Binti Abang Mohd Othman

Puan Dayang Halimatun Sa'adiah Binti Abang Mohd Othman

Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 58 1193